Phần mềm quản lý trường học được thiết kế với mục đích và định hướng sau:
1. Quản lý toàn bộ quá trình học tập của mỗi học sinh bậc tiểu học từ lúc bắt đầu nhập
trường đến khi ra trường. Bao gồm
a. Quản lý hồ sơ học sinh.
b. Quá trình học tập của học sinh (Điểm số, học lực , danh hiệu thi đua …)
c. Quá trình tu dưỡng đạo đức của học sinh.
d. Chuyên cần của học sinh.
2. Quản lý thông tin giáo viên, phân công giảng dạy cho mỗi giáo viên.
3. Mô hình quản lý và cách tính điểm được thiết kế theo tiêu chuẩn mới nhất của Bộ
Giáo Dục.
4. Thiết kế đơn giản, giao diện thân thiện dễ sử dụng.
5. Phần mềm được thiết kế theo hướng mở, dễ dàng bổ sung các tính năng cần thiết
trong tương lai. Cho phép thay đổi các tiêu chí tính toán và đánh giá đối với các môn
tính điểm cũng như các môn nhận xét.
6. Thiết kế theo hướng liên kết dữ liệu với Stt – maker (Phần
mềm xếp thời khóa biểu cho các trường phổ thông).
7. Hỗ trợ Unicode hoàn toàn. Đặc biệt không xung đột với các phần
mềm khác được cài đặt trên cùng một PC.
8. Sử dụng những thuật toán tối ưu nhất để tính toán điểm, xét hạnh
kiểm, xét học lực, xét danh hiệu thi đua, kết chuyển lên lớp – lưu ban, cũng như tìm
kiếm và kết xuất các báo cáo thông kê.
9. Cho phép kết xuất dữ liệu với MSExcel
10. Thiết kế động có khả năng thích ứng cao khi có nhu cầu thay
đổi. Người sử dụng có thể cập nhật các phần nâng cấp qua website của nhà cung cấp (www.hhsc.com.vn).